Gimnazijos nuostatai

Priėmimo į Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnaziją tvarkos aprašas

Dublikatų išdavimo tvarka

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka

Gabių ir talentingų vaikų atpažinimo ir ugdymo metodinės rekomendacijos

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

Ugdymo turinio planavimo principai ir laikotarpiai, ilgalaikių planų, pasirenkamųjų dalykų, modulių ir kitų programų tvirtinimo tvarkos aprašas

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio amžiaus mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas

Individualaus ugdymo plano rengimo ir plano keitimo tvarka

Mokymosi krūvių bei mokiniams skiriamų namų darbų ir kontrolinių darbų stebėsenos bei kontrolės tvarkos aprašas (pdf)

Programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas

Mokinių, besimokančių menų ir sporto srities pagal neformaliojo švietimo programas atleidimo nuo privalomų atitinkamo dalyko pamokų, pasiekimų įvertinimų įskaitymo ir užimtumo tvarkos aprašas

Mokinių atsiskaitymo už papildomus darbus tvarkos aprašas (pdf)

Užsienio kalbos pasiekimų lygio nustatymo tvarkos aprašas

Ugdymo diferencijavimo tvarkos aprašas

 

Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas

 

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas

Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarkos aprašas

 

Mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Mokinių mokymo namie tvarkos aprašas

Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

 

Švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas

Gimnazijos metodinės veiklos organizavimo nuostatai

Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (pdf)

Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas (pdf)

Mokinių pažintinei veiklai, profesiniam orientavimui skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašas

Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka (pdf)

***

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo  tvarkos aprašas

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas

Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas

Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

***

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (pdf)

Gimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo tvarkos aprašas (pdf)

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas (pdf)

Apgaulės ir korupcijos prevencijos politika (pdf)

Mokinių pažintinei veiklai, profesiniam orientavimui skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašas

Bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai gimnazijoje

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka

 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

 

Gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarka

Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarka

Pirmosios pagalbos organizavimo gimnazijoje tvarka

Gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas