KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJOS 2018 M.
DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS EURAIS
(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis €

Direktorius

1

1314

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

1168

Pagalbos mokiniui specialistai

3

639

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

1,6

677

Mokytojas – metodininkas

7,2

1109

Vyresnysis mokytojas

5,6

1024

Mokytojas

1,7

982

Nesuteikta kategorija

2,3

929

Kompiuterių priežiūros specialistas

0,75

536

Vyr. buhalteris

1

802

Ūkvedys

0,68

450

Sekretorius - administratorius

1

510

Vairuotojas

1

481

Valgyklos vedėjas

1

481

Kiti aptarnaujantys darbuotojai

9

400

 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis

ugdymas