GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO 2017 METAIS

                             I Š V A D O S    IR    R E K O M E N D A C I J O S

 

SRITIS 1.    MOKYKLOS KULTŪRA

TEMA 1.1. Etosas

VEIKLOS RODIKLIS 1.1.6. Klasių mikroklimatas (3 lygis)

(Rodiklio paaiškinimas: Mokinių santykiai ir savijauta klasėse. Klasės mikroklimato palankumas mokymuisi.)

IŠVADOS.

PRIVALUMAI

 

 1. 83% mokinių suvokia savo atsakomybę už mokymosi rezultatus.
 2. 93% mokinių yra svarbi pasitikėjimo, pagarbos vienas kitam ir pagalbos atmosfera ugdymo(si) aplinkoje.
 3. Ugdymo(si) problemos analizuojamos su mokiniais ir jų tėvais.
 4. Klasių vadovai analizuoja mokinių santykius ir savijautą.
 5. Mokyklos bendruomenė tariasi dėl mikroklimato gerinimo klasėse.

 

TRŪKUMAI

 1. Klasėse nėra aiškių lyderių.
 2. Esami lyderiai neturi klasės palaikymo.
 3. Mokiniams stinga savarankiško darbo įgūdžių, gebėjimų kultūringai reikšti savo nuomonę, iniciatyvos, pasitikėjimo savimi.

 

SRITIS 1.    MOKYKLOS KULTŪRA

TEMA 1.3. Tvarka                                          

VEIKLOS RODIKLIS 1.3.2. Pageidaujamo elgesio skatinimas (2 lygis)

(Rodiklio paaiškinimas: Palankaus emocinio klimato mokytis kūrimas. Skatinimų sistema ir politika mokykloje. Skatinimų ir bausmių dažnumo santykis. Reagavimo, pažeidus mokyklos gyvenimo normas, pastovumas. Sankcijų apibrėžtumas, susitarimo dėl jų lygis.)

IŠVADOS:

 

PRIVALUMAI                                                           


 1. Gimnazijoje veikia skatinimo sistema, kurioje įvardyti įvairūs mokinių, mokytojų, mokinių tėvų, aptarnaujančiojo personalo skatinimo būdai (pagyrimai, padėkos, atminimo dovanos, išvykos ir t. t.).
 2. Gimnazijos bendruomenė žino ir supranta, kas ir kodėl netoleruojama mokykloje, žino, ko jie gali tikėtis už nepageidaujamą elgesį.
 3. Pirmumas teikiamas paskatinimams, o ne bausmėms.

 

TRŪKUMAI

 

 1. Gimnazijoje labiau skatinami tie, kurie gerai mokosi, negu tie, kurie gerai elgiasi.
 2. Trūksta nuoseklumo įgyvendinant drausminimo priemones.
 3. Mokytojų ir personalo bendruomenių nenoras laikytis bendrų susitarimų ir atsakomybės vengimas.